DANSK IT’s udvalg og fagråd: Bring dine kompetencer i spil og få indflydelse på fremtidens digitale Danmark

DANSK IT er en medlemsforening, hvor du kan bidrage med din faglige viden. DANSK IT’s politiske udvalg og fagråd efterspørger løbende nye kræfter og perspektiver på fremtidens IT-Danmark. Vil du have mere ud af dit medlemskab, er det blot at søge om optagelse.

Forestil dig dette: Du har været medlem af DANSK IT i et stykke tid. Du bruger egentlig foreningens tilbud som konferencer, Meet & Inspire-møder, kurser og certificeringer, men du vil gerne have endnu mere ud af dit medlemsskab. Hvad gør du?

Heldigvis er DANSK IT mere end en konference- og kursusvirksomhed. DANSK IT er en medlemsforening med et sprudlende foreningsliv. Foreningslivet foregår både til de konferencer, kurser og netværk, som du nok allerede kender, men det foregår også i DANSK IT’s fire politiske udvalg, samt i DANSK IT’s mange fagråd og arbejdsgrupper. Udvalgene, arbejdsgrupperne og fagrådene er forskellige i deres arbejdsmetoder og formål, og derfor giver denne artikel et overblik over, hvad du kan forvente at få ud af at engagere dig i DANSK IT’s faglige og politiske aktiviteter. Er du ikke interesseret i at læse om de politiske udvalg, kan du frit springe videre i teksten til fagråd og arbejdsgrupperne. 

Bliv medlem af et politisk udvalg
Har du store visioner og gode ideer til, hvordan man kan køre digitaliseringen bedre i Danmark, bør du blive medlem af et af DANSK IT’s fire politiske udvalg.

DANSK IT’s fire politiske udvalg er det politiske knudepunkt for DANSK IT’s arbejde. De nedsættes af og refererer formelt til DANSK IT’s bestyrelse. Udvalgene er i høj grad selvstændige, og medlemmerne bestemmer løbende, hvilke emner og temaer der er relevante og værd at forfølge.

Overordnet har udvalgene to formål:

1) sammen med bestyrelsen og fagrådene at fastlægge DANSK IT’s holdninger og anbefalinger på deres konkrete it-politiske områder.

2) at bidrage med ekspertviden til eksempelvis høringer, udtalelser, presse og ved at deltage i diverse råd, nævn og rådgivende bestyrelser. 

Arbejdet i udvalgene tager som oftest udgangspunkt i en diskussion blandt deltagerne på mødet. Her er alle lige, og formålet er at finde frem til de problematikker, som er størst og mest presserende i hverdagen eller i forbindelse med forretningsmæssige arbejdsgange for på den måde at indsnævre, hvilke emner der er værd at arbejde med og bruge tid på. Udvalgene har ofte besøg af gæster udefra, som leverer input og viden til udvalgenes arbejde og bidrager til at kvalificere debatterne og arbejdet. 

Alle udvalgene er tilknyttet DANSK IT’s politiske konsulent, som i den funktion hjælper med at facilitere, formidle og rådgive udvalgene i deres arbejde og blandt andet også står for gennemskrivning, grammatik og grafisk opsætning af de publikationer, der kommer ud af arbejdet. Det er op til medlemmerne at stå for det, som de har lyst til at engagere sig i, om det er at arrangere en konference eller et roadshow, hvor de kan forære ’vidensgaver’ til publikum eller at få et specifikt emne yderligere belyst i offentligheden. Eller måske er det at formulere en række konkrete anbefalinger til det politiske system inden for et givent tema. 

DANSK IT har fire udvalg:

Erhvervsudvalget

Udvalget for Sundheds IT

Udvalget for digitale kompetencer

Udvalget for IT i den offentlige sektor. 

Alle udvalg, med undtagelse af udvalget for IT i den offentlige sektor, leder løbende efter nye medlemmer. Er du interesseret i at høre mere eller i at blive medlem af et udvalg, så må du ikke tøve med at sende en mail til RHJ@DIT.dk. Derefter vil din ansøgning blive taget op i udvalget eller af den enkelte udvalgsformand, som derefter vil afgøre, om optagelsen kan godkendes. 

Bliv medlem af et arbejdende fagråd

Hvis politisk arbejde ikke er sagen, er det også muligt at sætte sin faglige viden på spil blandt ligesindede i DANSK IT’s fagråd. Her er der ligesom i udvalgene mulighed for at bruge sin viden til at påvirke foreningen og samfundet, men uden at der nødvendigvis behøver at komme en politisk holdning ud af det.

DANSK IT har seks fagråd, der er det it-faglige knudepunkt for DANSK IT’s arbejde. De nedsættes af og refererer formelt til foreningens bestyrelse. Fagrådene er tænkt som organer til faglig understøttelse af DANSK IT’s arbejde i andre henseender, men arbejder i praksis tit med egne publikationer og anbefalinger inden for deres respektive felter.

Medlemmerne af fagrådene har som udgangspunkt faglig baggrund inden for det felt, som deres fagråd arbejder med, men det sker, at medlemmer optages, som udelukkende har en vidensmæssig interesse i feltet. Ligesom udvalgene har fagrådene to overordnede formål:

1) sammen med bestyrelsen og udvalgene at fastlægge foreningens holdninger og bidrage til at definere foreningens mærkesager.

2) at formulere konkrete anbefalinger inden for deres fagområde.

Fagrådene står derudover for at formidle ny og relevant viden inden for deres fagområde, eksempelvis ved at give inputs til konferencer, Meet & Inspire-møder og lignende DANSK IT-arrangementer. 
Fagrådene understøttes af relevante fagpersoner hos DANSK IT’s sekretariat, som står for at facilitere, formidle og rådgive fagrådene i deres arbejde og blandt andet også står for gennemskrivning, grammatik og grafisk opsætning af de publikationer, der kommer ud af arbejdet.

DANSK IT har 6 fagråd:

Fagrådet for strategi og ledelse

Fagrådet for IT-drift og -service

Fagrådet for IT og jura

Fagrådet for informationssikkerhed

Fagrådet for Business og IT-alignment

Fagrådet for Finans-IT

Er du interesseret i at høre mere eller at blive medlem af et af DANSK IT’s fagråd, så send en mail til KS@DIT.dk.

Bliv medlem af en midlertidig tematisk arbejdsgruppe

Er man ikke interesseret i at forpligte sig til en længerevarende møderække, er det også muligt at være aktiv i DANSK IT i en midlertidigt nedsat arbejdsgruppe. 

Arbejdsgrupperne i DANSK IT adskiller sig fra udvalgene og fagrådene ved, at de kun er midlertidige og er nedsat af DANSK IT’s sekretariat. Arbejdsgrupperne arbejder ofte med tidstypiske dilemmaer eller problemstillinger. Vi har blandt andet haft en arbejdsgruppe, der beskæftigede sig med mulighederne ved digitale valg og en anden, der beskæftiger sig med konkrete anbefalinger til dataetik.

Arbejdsgrupperne bliver nedsat løbende, når sekretariatet fornemmer et behov eller får et tip igennem andre kanaler om, at et specifikt emne bør belyses og uddybes.
Når en arbejdsgruppe nedsættes, udsender sekretariatet et generelt call-to-action til alle medlemmer, der herefter kan søge om optagelse.

Arbejdsgrupperne er som udgangspunkt for alle, der har lyst og vilje til at levere et stykke arbejde over en afgrænset tidsperiode.