Datatilsynet bør styrkes

13 organisationer – deriblandt DANSK IT - sender åbent brev til justitsminister Søren Pape om at styrke Datatilsynet.

Justitsministeriet
Att. Justitsminister Søren Pape
cc. Kontorchef Jakob Lundsager
Slotsholmsgade 10
1216 København K

 

København 30. august 2017

Åbent brev vedr. styrkelse af Datatilsynet

Med databeskyttelsesforordningen, som får virkning den 25. maj 2018, pålægges Datatilsynet en lang række opgaver, som for en stor dels vedkommende er nye opgaver. Hertil kommer de opgaver, som følger af den danske databeskyttelseslov. Det er helt centralt for beskyttelsen af personoplysninger i Danmark og Europa, at Datatilsynet kan løfte de opgaver, som det pålægges i loven.

Erhvervslivet, offentlige myndigheder og borgere har brug for et Datatilsyn, som ikke kun er tilsyn, men som også i høj grad kan informere konkret om reglernes anvendelse, når der er brug for det. Tilsynet skal have ressourcer til at udføre sine opgaver efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på en måde, som er tilpasset det moderne samfunds forventninger. Bl.a. gennem besvarelse af konkrete spørgsmål både fra virksomheder, myndigheder og borgere, anvende moderne kommunikationsfaciliteter og mere generelt være tilstede i den offentlige debat.

Der spildes i dag enorme ressourcer på at vurdere de samme problemstillinger i forskellige organisationer. Det vil medvirke til betydelig effektivisering til gavn for dansk økonomi, hvis Datatilsynet får ressourcer til at vejlede virksomheder, institutioner m.v.

Hertil kommer, at det er vigtigt, at der er fokus på den EU-harmonisering, som forordningen trods alt stadig giver mulighed for. Der er derfor stort behov for, at Datatilsynet vægter det internationale arbejde højt.

Datatilsynet har givet udtryk for, at Datatilsynet har en række udfordringer med at få nogle aktører i den offentlige sektor til at efterleve reglerne. Det er derfor nødvendigt, at Datatilsynet tildeles ressourcer og værktøjer, som i lige så høj grad, som det gør sig gældende for bøderne til erhvervslivet, kan få offentlige dataansvarlige til at efterleve reglerne.

Vi har med stor glæde noteret os, at regeringen allerede i regeringsgrundlaget har lagt op til en styrkelse af Datatilsynet. Vi ønsker, med dette brev, at tilslutte os regeringsgrundlagets mål og understrege vigtigheden af, at vi får et styrket Datatilsyn. Som det ser ud nu, er antallet af årsværk i Datatilsynet faldet siden 2011. Til sammenligning kan nævnes, at i følge en opgørelse fra Politiken har Irland øget antallet af ansatte i tilsynsmyndigheden fra 30 til 100 siden 2014.

Vi vil derfor henstille til, at der i Finanslovsforslaget lægges op til mindst en fordobling af det nuværende Datatilsyns egne medarbejdere afhængig af, hvad der er nødvendigt for at sikre en effektiv håndhævelse. Vi er klar over, at det har en pris at fordoble eller tredoble Datatilsynet. Men prisen i tabt tillid til digitaliseringen, prisen for at få eksponeret sine følsomme personoplysninger for uvedkommende og prisen for ineffektive virksomheder og myndigheder, der bruger masser af mandetimer på at løse de samme udfordringer, fordi de ikke kan få gode råd fra tilsynet, er langt større.

Med venlig hilsen

Thomas Damkjær Petersen, formand, Ingeniørforeningen, IDA

Mette Lundberg, direktør, IT-Branchen

Brian Wessel, direktør, FSR - Danske Revisorer

Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet

Rikke Hvilshøj, direktør, Dansk IT

Niels Bertelsen, formand, PROSA

Anette Høyrup, seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk

Henning Mortensen, formand., Rådet for Digital Sikkerhed

Pernille Tranberg, DataEthics

Tine Jørgensen, formand, Bibliotekarforbundet

Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening

Thomas Birk Kristiansen, formand, Patientdataforeningen

Jesper Lund, formand, IT-Politisk Forening

 

Underskrivere på åbent brev